μηνυμα προεδρου

Σας καλωσορίζω στον ιστοχώρο του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν πληροφορίες για την οργάνωση του Τμήματος, τις διοικητικές υπηρεσίες, το περιεχόμενο των προπτυχιακών σπουδών και το ερευνητικό έργο που υλοποιείται.

Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ένα νεοϊδρυθέν Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο εν έτει 2021 διανύει τον 3ο χρόνο λειτουργίας του από την ίδρυσή του, τον Οκτώβριο του 2018. Συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων σε ποιότητα σχετικών Τμημάτων της χώρας και θεωρείται εφάμιλλο Τμημάτων του εξωτερικού, όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την ερευνητική του δραστηριότητα.

Στο πρώτο διάστημα της λειτουργίας του, το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει αναλάβει το δύσκολο έργο της εκτέλεσης του παλαιού Προγράμματος Σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τις επιταγές του Ν.4559/2018. Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, θεωρητικά εφοδιασμένων και πρακτικά καταρτισμένων, ικανών να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές και άλλες προκλήσεις της εποχής.

Το Τμήμα αποβλέπει στην εξέλιξη των μελλοντικών επιστημόνων δίνοντας ευκαιρίες περαιτέρω ειδίκευσης μέσω μελλοντικών μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου το Πρόγραμμα Σπουδών του θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλο το εύρος των σχετικών αντικειμένων και θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, ενώ οι απόφοιτοι του Τμήματος, έχοντας αποκτήσει υψηλού επιπέδου γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες μπορεί να εργαστούν τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ θα γίνονται δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Η στελέχωση του Τμήματος έχει γίνει με υψηλού επιπέδου Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, με ερευνητικό έργο εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και διεθνούς αποδοχής. Παράλληλα, ευνοούνται συνεργασίες με πολλά ιδρύματα της ημεδαπής και του εξωτερικού, με απώτερο σκοπό την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, την συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, τη δημοσίευση εργασιών σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά με κριτές και την διοργάνωση ημερίδων και θερινών σχολείων.

Σε αυτό το γεμάτο προκλήσεις πλαίσιο, είναι αλήθεια ότι το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος καταβάλει ένα αξιομνημόνευτο έργο, ώστε το Τμήμα να αποτελεί μια κοινότητα μάθησης με τη δική της ακαδημαϊκή και κοινωνική φυσιογνωμία που το καταξιώνει ως μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Συνεχίζουμε, λοιπόν, με όραμα και με θέληση για την ανάδειξη της Λευκάδας στον πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας και την εδραίωση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης ως πόλου έλξης επιστημονικού και διδακτικού έργου υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως, δηλαδή, αρμόζει σε ένα Τμήμα ενός Ιδρύματος με «βαριά» ακαδημαϊκή κληρονομιά, όντας ο συνεχιστής της Ιονίου Ακαδημίας, της πρώτης πανεπιστημιακού επιπέδου σχολής της νεότερης σύγχρονης Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Φοίβος-Απόστολος Μυλωνάς

Αναπληρωτής Καθηγητής