Πρακτικές Ασκήσεις-OLD

1

Φοιτητές που είχαν ξεκινήσει την Πρακτική τους Άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21 και συνέχιζαν με τηλε-εργασία (εφόσον δεν έχουν τελειώσει ήδη την Πρακτική τους Άσκηση) ή ξεκίνησαν το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21 με τηλε-εργασία.

Μπορούν να αρχίσουν να πηγαίνουν στις εγκαταστάσεις του Φορέα με την προϋπόθεση ότι τηρούν τα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται παρακάτω σε αυτή τη σελίδα. Όποτε κρίνεται σκόπιμο ή οι συνθήκες το επιβάλουν μπορούν να εργάζονται με τηλε-εργασία υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ορθής διαξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης (ενασχόληση με συναφείς με τις σπουδές εργασίες, επίβλεψη από επόπτη του εργοδότη κλπ)

2

Φοιτητές που επιθυμούν να διεξάγουν Πρακτική Άσκηση με επιδότηση ΕΣΠΑ κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21. 

Η έναρξη Πρακτικών Ασκήσεων με ΕΣΠΑ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21 έχει ολοκληρωθεί. Η επιδότηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ θα είναι και πάλι δυνατή κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22.

Δείτε τη λίστα Πρακτικών Ασκήσεων που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ κατά το Εαρ. Εξάμηνο 2020-21

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: internshippstei@ionio.gr

3

Φοιτητές που σκοπεύουν να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο του 2020-21 με επιδότηση ΟΑΕΔ .

Nα προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης Πρακτικής Άσκησης,  συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης και αποστέλλοντας το στο e-mail της γραμματείας του Τμήματος: gramdev@ionio.gr

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 15 Ιουλίου 2021. 

Ενάρξεις Πρακτικών Ασκήσεων με επιδότηση ΟΑΕΔ για το Εαρινό Εξάμηνο θα είναι δυνατή μέχρι και Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 (εφόσον έχουν υποβληθεί εγκαίρως  – δηλαδή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021) από τον φοιτητή και την εταιρεία τα απαραίτητα έγγραφα). 

Μέτρα Ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τους φοιτητές που διεξάγουν Πρακτική Άσκηση με Φυσική Παρουσία

Οι φοιτητές που διενεργούν Πρακτική Άσκηση με φυσική παρουσία πρέπει να διενεργούν διαγνωστικό έλεγχο νόσησης (Self test). 

Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας προσέλευσης των υπόχρεων στους χώρους διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ . Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 (ΦΕΚ 1866/7-5-2021) Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Από τη Δευτέρα 31 Μαΐου, σύμφωνα με κυβερνητικές ανακοινώσεις, όλοι όσοι είναι 18-30 ετών μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν Self-test. 

Οι φοιτητές, εξαιρουμένων των φοιτητών που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Οι φοιτητές που δεν μπορούν να αυθεντικοποιηθούν και ως εκ τούτου δεν δύνανται να υποβάλλουν τα αποτελέσματα ελέγχου στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων, συμπληρώνουν και υπογράφουν χειρόγραφα και υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στον χώρο διεξαγωγής των ασκήσεων, τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, την προμήθεια των self-tests και τη δήλωση του αποτελέσματος μπορείτε να δείτε στη σχετική  ΚΥΑ . Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 (ΦΕΚ 1866/7-5-2021).

 

Σύντομος Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

Στον οδηγό υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές κατά τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης σχετικά με τις προϋποθέσεις, την αμοιβή, την ασφάλιση, τη συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης και τη διαδικασία ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης.

Κατεβάστε τον Οδηγό

 

Φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για απασχόληση φοιτητών

Στην ακόλουθη λίστα μπορείτε να δείτε στοιχεία για φορείς που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για απασχόληση φοιτητών για Πρακτική Άσκηση. Εκτός από τους φορείς που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον το τρέχον εξάμηνο πιθανό είναι να ενδιαφέρονται ακόμη και φορείς που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον σε παλαιότερα εξάμηνα. 

Σημείωση: Το Τμήμα δε σχετίζεται με κανέναν τρόπο με οποιονδήποτε από τους φορείς που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη λίστα. Η επιλογή φορέα για την Πρακτική Άσκηση ανήκει στον φοιτητή και η λίστα υπάρχει καθαρά για διευκόλυνση των φοιτητών που αναζητούν φορέα διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης. 

Δείτε τη λίστα 

Οι φοιτητές μπορούν να αναζητούν θέσεις Πρακτικής και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ στο οποίο έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς του φοιτητολογίου (ΟΜΗΡΟΣ) αφού κάνουν τη σχετική διαδικασία εγγραφής τους στο σύστημα. 

Ανακοινώσεις σχετικές με την Πρακτική Άσκηση

Πρακτικές Ασκήσεις Χειμ. Εξαμήνου 2021-22

Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 να ενημερωθούν για τη διαδικασία έναρξης από τη σχετική σελίδα.  Η σελίδα με το ...

Ενημέρωση για έναρξη Πρακτικών Ασκήσεων ΕΑΡ. Εξαμήνου 2020-21

Πρακτικές Ασκήσεις για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21 μπορούν πλέον να διεξάγονται μόνο με επιδότηση ΟΑΕΔ καθώς η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ έχει παρέλθει (από 11 Ιουνίου) ...

Έναρξη Πρακτικών Ασκήσεων ΕΣΠΑ Εαρ. Εξαμήνου 2020-21

Ανακοινώνεται η έναρξη Πρακτικών Ασκήσεων με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα των Πρακτικών Ασκήσεων του Ιστότοπου: http://rd.ionio.gr/internship ...

Έναρξη Πρακτικών Ασκήσεων με Φυσική Παρουσία

Εν όψει της έναρξης Πρακτικών Ασκήσεων με φυσική παρουσία, καλούνται οι φοιτητές να προχωρήσουν στις ακόλουθες ενέργειες:    1. Φοιτητές που είχαν ξεκινήσει την Πρακτική τους Άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21 και σταμάτησαν στις ...

Υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης Εαρ. Εξαμήνου 2020-21

Οι φοιτητές που προτίθενται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21 καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Δεδομένου ότι εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή Πρακτικών Ασκήσεων ...