en


Πρόσκληση για προτάσεις στο πλαίσιο του έργου Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Διδακτικής Εµπειρίας 2020-2021 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο [ΕΔΒΜ96] - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 3/7/2020 14:00

ShareThis
Δημοσίευση: 12-06-2020 16:00 | Ενημέρωση: 02-07-2020 17:11 | Προβολές: 11041
Έναρξη: 12-06-2020 |Λήξη: 03-07-2020
[Έληξε]
image

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2/7/2020: Λόγω βλάβης στον κόμβο του GRNET στην Ηγουμενίτσα, υπήρξε διακοπή στη διαδικτυακή σύνδεση από και προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο την Πέμπτη 2/7/2020 στο διάστημα από 12:00 μέχρι 16:30. Κατόπιν αυτού η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στην πρόσκληση "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2020-2021 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο" ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7/2020 ώρα 14:00.


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ 2020 - 2021» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 1504, κωδ. ΕΔΒΜ96), η οποία συγχρηματοδοτείται από́ το Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο (ΕΚΤ) και από́ Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 144η/10.06.2020), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων του παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης.

Λήξη Περιόδου Υποβολής Δηλώσεων: 03/07/2020 14:00

Η υποβολή προτάσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του ειδικού συστήματος Εφαρμογής Υποβολής Προτάσεων Διδασκαλίας από Νέους Διδάκτορες στην εξής διεύθυνση:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα κατωτέρω επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η κάθε πρόταση διδασκαλίας περιλαμβάνει υποχρεωτικώς σχεδιαγράμματα διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψήφιου διδάσκοντα που καταθέτει την πρόταση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια παρακάτω:

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2010
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/ίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του συνολικού ερευνητικού έργου
β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και 0,5 μονάδα για κάθε μία από τις λοιπές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)
γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη)
Κριτήριο 5: Αξιολόγηση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, η οποία αναλύεται στα ακόλουθα υποκριτήρια:
α) συνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματος
β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας
γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

Η επιλογή́ των υποψήφιων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά Επιστημονικό Πεδίο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ορίζεται με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος από την Επιτροπή Ερευνών και διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, καθώς και δικαίωμα φυσικής πρόσβασης τόσο στις αξιολογήσεις, όσο και στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων. Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης εύλογου ενδιαφέροντος παρέχεται δικαίωμα φυσικής πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης, προς τον ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα θέματα αξιολόγησης καθώς και οι μονάδες βαθμολόγησης των κριτηρίων περιλαμβάνονται στο συνημμένο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το έργο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" [ΕΔΒΜ96].


ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Αίτηση Υποψηφιότητας
 • Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών. Σε περίπτωση όπου ο τίτλος έχει χορηγηθεί από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται η προσκόμιση της αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α
 1. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
 2. τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή,
 3. δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του Άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου Τμήματος,
 4. δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
 5. δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Επιπλέον των ανωτέρω, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διεύθυνσης: rc.ionio.gr/edbm 

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής θα είναι διαθέσιμο από τις 12/06/2020 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων στις 02/07/2020 (και ώρα 14:00).


ΠΕΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

 • Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
  • Περιγραφή & Διαχείριση Ψηφιακών Τεκμηρίων
  • Περιγραφή, Διαχείριση και Διατήρηση Αρχείων
  • Δημιουργικότητα, Πληροφόρηση & Καινοτομία σε Υπηρεσίες Πληροφόρησης
 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών
  • Μουσική Τεχνολογία και Συστἠματα Διάδρασης
  • Ανώτερα Θεωρητικά της Μουσικής και Σύνθεση
  • Διεύθυνση Μικτής Χορωδίας
  • Κιθάρα
 • Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
  • Παραγωγή και Δημιουργία Καλλιτεχνικού Οπτικοακουστικού Έργου
  • Οπτικοακουστικές Τέχνες και Φυσικές Επιστήμες
  • Διαδραστικά - πολυμεσικά συστήματα μεικτής πραγματικότητας
  • Ιστορία & Θεωρία της Σύγχρονης Τέχνης: Διευρυμένα Μέσα, Μέθοδοι και Πρακτικές
 • Τμήμα Πληροφορικής
  • Γλώσσες Προγραμματισμού
  • Κοινωνική Πληροφορική
  • Επεξεργασία Πληροφορίας σε Σύγχρονες Εφαρμογές
 • Tμήμα Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας
  • Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά και αντίστροφα
  • Μορφή και Περιεχόμενο του Γραπτού Λόγου στο πλαίσιο της ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά
  • Αγγλική γλώσσα, Λογοτεχνία και Μετάφραση
  • Λογοτεχνική Μετάφραση από τα Γαλλικά προς τα Ελληνικά και αντίστροφα
 • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
  • Βιοχημεία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων
  • Ανάλυση και Βιοδιυλιστήρια Τροφίμων
  • Ενζυμολογία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων
 • Τμήμα Εθνομουσικολογίας - Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων»
  • Μουσική Πληροφορική - Πολυμέσα
  • Ηλεκτροακουστική και Ακουστική Χώρων
  • Σύγχρονες πρακτικές στην ερμηνεία και τη διδασκαλία της μουσικής
 • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
  • Ψηφιακά Μέσα και Νέες Τεχνολογίες
  • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
  • Νέα Μέσα Επικοινωνίας
 • Τμήμα Περιβάλλοντος
  • Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • Χημεία & Έλεγχος Περιβάλλοντος
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη & Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
 • Τμήμα Τουρισμού
  • Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Λειτουργιών Τουριστικών Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση και Μάρκετινγκ του Τουρισμού
  • Αγγλική Γλώσσα
  • Κοινωνικές και Διαπολιτισμικές Πτυχές του Τουρισμού
 • Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Πληροφοριακά Συστήματα & Αλληλεπίδραση
  • Οικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
  • Διοίκηση και Οικονομικά του Τουρισμού
 • Tμήμα Iστορίας
  • Ιστορία Διεθνών Σχέσεων
  • Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Ιστοριογραφία από τις Απαρχές στην Κλασική Περίοδο
  • Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία kαι Ιστοριογραφία


ESPA


Επιστροφή
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 12-06-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα

Γραμματεία

Φιλοσόφων & Τζεβελέκη Λευκάδα
26450 26160
gramdev@ionio.gr
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας