en


Υπουργείο Παιδείας: Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα AEI

ShareThis
Δημοσίευση: 12-03-2020 10:42 | Προβολές: 5576
image

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Β.ΔΙΓΑΛΑΚΗ
Αρμοδίου για Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

Θέμα: «Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β’ 783) με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.».

Το περιεχόμενο της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 ΚΥΑ/10-3-2020 κατά το σκέλος που αφορά την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, εξειδικεύτηκε την 11η Μαρτίου 2020 σε συνάντηση του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλη Διγαλάκη με το προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Η εφαρμογή της ΚΥΑ εξειδικεύεται ως ακολούθως:

Α. Εκπαιδευτική λειτουργία
Το μέτρο απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών με φυσική παρουσία περιλαμβάνει:
- Διαλέξεις/Μαθήματα σε αίθουσες διδασκαλίας
- Φροντιστηριακές/Εργαστηριακές/Κλινικές ασκήσεις
- Πρακτική άσκηση σε σχολικές και υγειονομικές μονάδες
- Σεμινάρια και λοιπές δια ζώσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.
Η παρουσίαση διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και η υποστήριξη διδακτορικών διατριβών συστήνεται να πραγματοποιούνται με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης.

Β. Φοιτητική Μέριμνα, Υποστηρικτικές λειτουργίες/δομές & Λοιπές δραστηριότητες
Απαγόρευση της λειτουργίας των κάτωθι υποδομών:
- Βιβλιοθήκες
- Αίθουσες κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών
- Σπουδαστήρια/Αναγνωστήρια
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
Απαγορεύονται τελετές, ημερίδες, συνέδρια και πάσης φύσεως εκδηλώσεις συμπεριλαμβανόμενων και των τελετών ορκωμοσίας. Ορκωμοσία θα πραγματοποιείται μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανάγκης κατά μόνας, ενώπιον του Προέδρου ή/και Κοσμήτορα. Σχετικά με την παράδοση των πτυχίων, συστήνεται να γίνεται στις Γραμματείες των Τμημάτων με ειδική μέριμνα να αποφεύγεται ο συνωστισμός και χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών.Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών για στέγαση των φοιτητών συνεχίζεται κανονικά.

Ειδικά σε ότι αφορά τα εστιατόρια των εστιών και των φοιτητικών λεσχών, λαμβάνονται αυστηρά υπόψη οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να καταστεί εφικτή η εξυπηρέτηση των φοιτητών με την παραλαβή φαγητού σε πακέτο σε διευρυμένο ωράριο χωρίς να προκαλείται συνάθροιση των φοιτητών και δημιουργία ουρών αναμονής. Αντιστοίχως και στα κυλικεία η εξυπηρέτηση του προσωπικού των ΑΕΙ πραγματοποιείται αποκλειστικά με παραλαβή των προϊόντων σε συσκευασία, χωρίς παραμονή εντός αυτών και χωρίς δημιουργία ουρών αναμονής.


Γ. Διοικητικές λειτουργίες
Οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες των ΑΕΙ καθώς και η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας δεν αναστέλλονται.
Συστήνεται η επικοινωνία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των λοιπών ενδιαφερομένων με τις ως άνω υπηρεσίες να γίνεται μέσω τηλεφώνου και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την απρόσκοπτη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων με αποφυγή της συνάθροισης προσώπων.


Δ. Λειτουργία οργάνων διοίκησης
Οι συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων (Σύγκλητος, Γενικές Συνελεύσεις, Επιτροπές, κ.λπ.) συστήνεται να πραγματοποιούνται με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης.


Ε. Ερευνητικές δραστηριότητες
Οι ερευνητικές δραστηριότητες των ΑΕΙ δεν αναστέλλονται αλλά αποφεύγεται η συνάθροιση πολλών ατόμων. Αναβάλλονται τα επιστημονικά συνέδρια και οι δια ζώσης συναντήσεις ερευνητικών ομάδων εθνικού και διεθνούς επιπέδου.


ΣΤ. Μετακινήσεις προσωπικού και φοιτητών
Αναστέλλονται οι οργανωμένες εκπαιδευτικές εκδρομές, πάσης φύσεως επισκέψεις και σχετικές μετακινήσεις, σύμφωνα με τις γενικότερες οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Αναστέλλονται οι οργανωμένες συναντήσεις στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών, οι οποίες συστήνεται να πραγματοποιούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Μετακινήσεις προσωπικού και φοιτητών στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών ή/και ανταλλαγών μέσω προγραμμάτων κινητικότητας (Erasmus, Erasmus+) πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γενικότερες ταξιδιωτικές και λοιπές οδηγίες.
Τέλος συστήνεται γενικά ο περιορισμός των μη απολύτως απαραίτητων μετακινήσεων όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.


Z. Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Η ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση εφαρμόζεται άμεσα, όπου αυτό είναι δυνατόν, από τα υφιστάμενα συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης και υλοποίησης μαθημάτων τα οποία χρησιμοποιεί το κάθε ΑΕΙ.
Τα ΑΕΙ πρέπει να αξιοποιήσουν το διάστημα από 11.3.2020 έως 24.3.2020 προκειμένου να προετοιμαστούν, ώστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας να μπορεί να προσφερθεί με ηλεκτρονικά μέσα εξ’ αποστάσεως, σε περίπτωση κατά την οποία καταστεί αναγκαία η παράταση της σχετικής απαγόρευσης.
Για την καλύτερη οργάνωση του όλου εγχειρήματος θα υπάρξει συνέργεια των αρμοδίων υπηρεσιών των ΑΕΙ με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNET και με τη συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θα αξιοποιηθούν επιπλέον εργαλεία σύγχρονης εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, τα οποία θα τεθούν στη διάθεση των διδασκόντων.


Η. Θεσμικές Παρεμβάσεις
Προωθούνται άμεσα οι απαιτούμενες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες επιτρέπουν την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο καθώς και την προμήθεια εξυπηρετητών για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και μάθησης.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ


Επιστροφή
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 12-06-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα

Γραμματεία

Φιλοσόφων & Τζεβελέκη Λευκάδα
26450 26160
gramdev@ionio.gr
Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ έως 3μμ
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας