ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΣΕΕ για την υποβολή αιτήσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου με δέκα (10) Επιστημ. Συνεργάτες – Ερευνητές & δύο (2) Επιστημ. Συνεργάτες – Επόπτες

Στο ακόλουθο link https://esee.gr/l  από το site της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (www.esee.gr) είναι ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΣΕΕ για την υποβολή αιτήσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου με δέκα (10) Επιστημ. Συνεργάτες – Ερευνητές & δύο (2) Επιστημ. Συνεργάτες – Επόπτες στο πλαίσιο του ΥΕ 1 της Πράξης «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της…

Προκηρύξεις Θέσεων Ε.ΤΕ.Π. σε Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΤΕΠ ΣΤΟ Α.Ε.Ι. ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΤΕΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΤΕΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. Δ.Δ1.2/5967/04-12-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Τα αποτελέσματα της υπ` αριθμ. Δ.Δ1.2/5967/04-12-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδ. έτος 2020-2021 κατόπιν εξέτασης υποβληθέντων ενστάσεων έχουν ως ακολούθως: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατάταξη Αριθμός Αίτησης 1 3215/15.12.2020 2 3221/15.12.2020 3 3190/11.12.2020 4 3207/14.12.2020 5 3220/15.12.2020 6 3189/11.12.2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. Δ.Δ1.2/5967/04-12-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα αποτελέσματα της υπ` αριθμ.  Δ.Δ1.2/5967/04-12-2020 πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την πλήρωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων  για το ακαδ. έτος 2020-2021 έχουν ως ακολούθως: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατάταξη Αριθμός Αίτησης 1. 3215/15.12.2020 2. 3221/15.12.2020 3. 3190/11.12.2020 4. 3207/14.12.2020 5. 3220/15.12.2020 6. 3189/11.12.2020 Επισημαίνουμε ότι, λόγω της ειδικής συγκυρίας της…

Προκήρυξη για θέση Ακαδημαϊκού Υπότροφου με γνωστικό αντικείμενο “Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και Διοίκηση Επιχειρήσεων”.

Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων, των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο προσλαμβανόμενος), Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. Δ.Δ1.2/5235/19-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Τα αποτελέσματα της υπ` αριθμ.  Δ.Δ1.2/5235/19-10-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την πλήρωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων  για το ακαδ. έτος 2020-2021 κατόπιν εξέτασης υποβληθέντων ενστάσεων έχουν ως ακολούθως: Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης ανά Γνωστικό Αντικείμενο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. Δ.Δ1.2/5235/19-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της υπ` αριθμ.  Δ.Δ1.2/5235/19-10-2020 πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την πλήρωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων  για το ακαδ. έτος 2020-2021.  Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης ανά Γνωστικό Αντικείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Επισημαίνουμε ότι, λόγω της ειδικής συγκυρίας της covid-19, ενστάσεις επί των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2020…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων, των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο προσλαμβανόμενος), Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ 2020 – 2021» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 1504, κωδ. ΕΔΒΜ96), η οποία συγχρηματοδοτείται από́ το Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 4942/15-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναρτήθηκαν οι πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για την υπ` αριθμ. 4942/15-10-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι πίνακες με την αναλυτική καταγραφή των στοιχείων των υποψηφίων υπάρχουν σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του Τμήματος και είναι προσβάσιμοι στους υποψήφιους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως στη γραμματεία του…